Skip to content

Geld schenken of geld lenen aan je kinderen?

Wat doe je als ouder best? Wat zijn de verschillen? Wat past best bij jouw huidige situatie?

Als je geld leent aan je kind, ontdoe je je (nog) niet definitief van je geld. In principe moet je kind je terugbetalen. Je kan wel de intrest extra laag houden, of geen intrest rekenen. Vaak stellen ouders ook de verplichting tot terugbetaling uit. Als je als ouder komt te overlijden voordat de lening is terugbetaald, dan moet je kind die schuld (+ intrest) ‘inbrengen’ in de nalatenschap. Dat wil zeggen dat de lening een deel is van de nalatenschap en dat ze in mindering zal gebracht worden van het aandeel dat dit kind in je nalatenschap krijgt.

Als je schenkt (als voorschot op erfenis) aan je kind,  ontdoe je je (meestal) wel meteen van je vermogen. Maar de gevolgen bij overlijden zijn gelijkaardig (niet gelijk) in die zin dat het kind de schenking zal moeten inbrengen en dat die schenking van zijn/haar aandeel in mindering zal worden gebracht, tenzij je een schenking ‘buiten deel’ [1] doet.

Schenkingen kunnen enkel herroepen worden wegens ondankbaarheid. Leningen kunnen helemaal niet herroepen worden.  Ze moeten uiteraard wel terugbetaald worden, op korte of op lange termijn.

Als je een lening toekent aan je kind, staat in de leningsovereenkomst het moment van terugbetaling. (datum van opeisbaarheid). Echter, als je op dat moment het geleende bedrag niet terug vraagt, dus niet opeist, dan begint de verjaringstermijn te lopen. Deze bedraagt 10 jaar. Dus als de lening moest terugbetaald zijn op 1 januari 2009 & de terugbetaling werd niet geëist, noch uitgevoerd, dan is deze lening op 1 januari 2019 verjaard en is er dus geen sprake meer van een schuld. Het is belangrijk in je leningsovereenkomst dit gevaar van ongewilde verjaring uit te sluiten.

Wat als je kind een lening wil om in zijn bedrijf te investeren, waar het risico op faling steeds aanwezig is? Het is belangrijk om er voor te zorgen dat het kind dat de lening krijgt voor zijn bedrijf, zich ‘persoonlijk en solidair’ borg stelt voor deze schuld. Zo kan je kind in geval van faling gehouden worden tot terugbetaling van deze schuld en dus op gelijke voet blijven met de andere kinderen.

Vraag advies voor de opmaak van je schenking of leningsovereenkomst, we helpen je graag verder.

[1] Wil je afwijken van het principe dat je jouw erfgenamen gelijk behandelt (=elk kind krijgt even veel), dan voorziet u in uw schenking of testament dat u iemand (één kind bvb.) iets wil geven ‘buiten erfdeel’. Bij uw overlijden moet de begiftigde dit in principe niet delen met de andere erfgenamen. Het is een ‘extraatje’ dat dit kind krijgt, naast zijn latere erfenis. Opgelet, er zijn grenzen: iedere ouder mag zo’n schenkingen doen ten belope van een bepaald beschikbaar deel. Ouders kunnen dus ‘buiten erfdeel’ schenken aan een kind, maar ze mogen daarbij een bepaald deel niet overschrijden. Vanaf 1 september 2018 is dit de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen dat je hebt. Schenk je méér dan wat het beschikbaar deel toelaat, dan zullen de broers/zussen van het begiftigde kind kunnen vragen dat het meerdere wordt verrekend bij je overlijden.