Skip to content

Vertrouwelijkheid: welke documenten dan (niet)?

In een eerdere blog hebben we het al aangehaald: Bemiddeling is “vertrouwelijk”. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen?

Dit betekent dat zowel de bemiddelaar als de partijen de inhoud van de gesprekken confidentieel moeten houden. Ze mogen de inhoud deze dus niet bekend maken aan derden. Ook kan de bemiddelaar later niet als getuige gehoord worden door de rechtbank. Hij heeft beroepsgeheim. Bovendien zijn alle documenten die gebruikt werden tijdens de bemiddeling nadien niet meer als bewijs bruikbaar voor de rechtbank. Mocht dit toch gebeuren dan moet de rechter deze stukken uit de debatten weren. Hij kan zelfs een schadevergoeding toekennen.

Welke documenten worden bedoeld?

Huwelijkscontracten en loonbriefjes bijvoorbeeld komen begrijpelijkerwijs niet in aanmerking als vertrouwelijk. Dit zijn documenten die bestaan los van de bemiddeling. Maar ook facturen, alimentatieovereenkomsten, geschriften waaruit overspel of partnergeweld blijkt en die bestonden voor of los van de bemiddeling vallen niet onder de vertrouwelijkheid. De reden daarvan is natuurlijk dat de bemiddeling niet mag misbruikt worden om bewijsstukken onbruikbaar te maken voor een latere procedure.

Wat valt er dan wel onder de vertrouwelijkheid?

Een voorstel van verdeling van het gemeenschappelijk vermogen bijvoorbeeld dat door één van de partijen op papier gezet werd om te onderhandelen of als aanbod. Alle communicatie van en aan de bemiddelaar valt ook onder de vertrouwelijkheid evenals alles wat gezegd wordt tijdens de bemiddeling. Dit is de bescherming en de waarborg die bemiddeling jou biedt. 

Gelukkig maar!

Op die manier kan de bemiddeling plaatsvinden binnen een afgebakend kader dat ook de slaagkansen van de bemiddeling verhoogt en dus maximaal rekening houdt met de belangen van de beide partijen. Op een evenwaardige manier natuurlijk. 

Toch niet helemaal zeker? Toch nog vragen of bedenkingen? Contacteer ons dan we lopen samen door de te nemen stappen.

Contact