Skip to content

Wie heeft bij co-ouderschap recht op de sociale voordelen die een gemeente of stad soms geeft aan haar inwoners?

Bij de opmaak van de scheidingsovereenkomst, waarbij co-ouderschap wordt afgesproken met gelijkmatig verdeeld verblijf, rijst de vraag op wiens adres de kinderen in de bevolkingsregisters zullen worden ingeschreven.

Overeenkomstig de algemene regels van de wet van 19 juli 1991 kan men gelijktijdig slechts ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van één enkele gemeente.

Ingeval je kind evenveel tijd doorbrengt bij elk van zijn twee ouders, gebeurt deze inschrijving in de bevolkingsregisters op het adres bepaald in de scheidingsovereenkomst.

Een koninklijk besluit van 26 december 2015[1] heeft het mogelijk gemaakt voor de ouder bij wie het kind de helft van de tijd verblijft, maar waar het niet ingeschreven is als hebbende aldaar zijn/haar hoofdverblijfplaats om te vragen om in het dossier van het kind het feit te vermelden dat deze minderjarige voor de helft van de tijd bij hem/haar verblijft.

Het gaat dus om een nieuw informatiegegeven in de bevolkingsregisters, dat de mogelijkheid biedt om te signaleren dat het niet-ontvoogde minderjarige kind tijdelijk verblijft op het adres van de huisvesting verlenende ouder. Deze informatie zal, op verzoek van de ouder, opgenomen worden in het dossier van het kind.

Jullie kunnen dit afspreken in een echtscheiding door onderlinge toestemming, maar ook, als jullie niet gehuwde ouders zijn, in een ouderschapsovereenkomst. Deze hoeft niet notarieel te zijn en hoeft niet gehomologeerd zijn door de rechtbank.

Enkel als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

De vermelding ‘gedeeld verblijf’ heeft nut: op basis daarvan kunnen de betrokken gemeentebesturen beter worden geïnformeerd over het feit dat een kind gedurende een bepaalde tijd effectief op het grondgebied van de gemeente verblijft. Dergelijke informatie kan toelaten dat de gemeente kortingen of faciliteiten toekent aan dat kind, bv. een verminderd tarief voor het zwembad of voor de gemeentelijke speelpleinwerking, maar is ook belangrijk voor  de veiligheid: zo weten hulpdiensten dat op een welbepaald adres eventueel een kind verblijft.

[1] KB 26 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde een informatiegegeven betreffende de verdeelde huisvesting van de minderjarigen te registreren, BS 5 februari 2016, 8308.